1. Algemeen

Correct Immo, met maatschappelijke zetel te Fincentlaan 27/01 8300 Knokke (hierna "Correct Immo") vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

Correct Immo wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Correct Immo wil zijn klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om zijn klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Correct Immo vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Correct Immo verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. Correct Immo nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Correct Immo-website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Correct Immo streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Correct Immo uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Correct Immo u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Correct Immo verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en die Correct Immo verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Correct Immo treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Correct Immo's producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Correct Immo voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Correct Immo.

4. Doeleinden

Correct Immo verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer Correct Immo daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. 

Op voorwaarde van toestemming, voor zover vereist, verzamelt Correct Immo persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen:

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Correct Immo's nieuwsbrief, dan heeft Correct Immo in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Correct Immo in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Correct Immo alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden:

Correct Immo gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Correct Immo:

Correct Immo kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Correct Immo meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen:

Correct Immo kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

In heel wat gevallen is Correct Immo wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Correct Immo worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse:

Correct Immo kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Correct Immo uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Correct Immo's processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5. Beveiliging

Correct Immo streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Correct Immo. Correct Immo draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Correct Immo's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft Correct Immo specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties.

Correct Immo heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Correct Immo allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Het aantal medewerkers van Correct Immo dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Correct Immo verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Correct Immo en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Correct Immo's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door Correct Immo gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Correct Immo verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Correct Immo.

Correct Immo geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.

Dit nodig is voor onze dienstverlening

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Correct Immo en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Als u bij Correct Immo een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Correct Immo.

Er een wettelijke verplichting is

Correct Immo verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Correct Immo of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Correct Immo toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien Correct Immo op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt Correct Immo uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Correct Immo alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt Correct Immo anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Correct Immo, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Correct Immo zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Correct Immo. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Correct Immo de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Correct Immo dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres via mail naar ‘info@correct-immo.be’

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
 2. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is
 3. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Correct Immo
 4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Correct Immo rust. 

Correct Immo zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Correct Immo eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Correct Immo. Correct Immo kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Correct Immo bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Correct Immo de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Correct Immo in staat stelt de juistheid ervan te controleren
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 3. Correct Immo heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Correct Immo zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Correct Immo.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Correct Immo te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

8. Bewaartermijnen

Correct Immo bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Correct Immo bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Correct Immo deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Correct Immo ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Correct Immo enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Correct Immo behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Correct Immo en dat door de loutere mededeling van informatie aan Correct Immo, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Correct Immo middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan te allen tijden door Correct Immo worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd).

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten Correct Immo toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. 

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Remarketing

Deze diensten laten toe aan deze applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze applicatie door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en behavioral targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick cookie.

Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.

Verwerkingslocatie: VS Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan: 

Correct Immo aan: Steven Van De Steen, Fincentlaan 27/01, 8300 Knokke België Tel: +32 (0)479 58 32 41 e-mail: info@correct-immo.be

11. Wijzigingen

Correct Immo behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen  steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent